std::cout << format(“%|1$1| %|2$3|”) % “Hello” % 3 << std::endl;
官网的这个例子,其中 竖线 | 用来格式化目标串,且必须匹配。可以把两个竖线及其之间的内容看作一个s,即%|1$1| == %s
美元 $ 用来填充目标串,后面所跟的数值表示要把目标串填充至多少位。看几个例子就知道了:
std::cout << format(“%|1$1| %|2$3|”) % “Hello” % 3 << std::endl;
Hello  3                <— 中间两个空格(3 - length(“3”))
std::cout << format(“%|1$8| %|2$2|”) % “Hello” % 3 << std::endl;
   Hello 3              <— 开头三个空格(8 - length(“Hello”)),中间一个空格(2 - length(“3”))