find talk whoami whatis uname quota set mv whereis unzip strip touch finger top mount compress !! more yes jobs umount sleepy